Regulamin

Załącznik do zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 30 maja 2018 r.

REGULAMIN PROJEKTU „UNIWERSYTET NAJLEPSZYCH”

§ 1
PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb uczestnictwa w projekcie pn. „Uniwersytet Najlepszych”.
2. Określenia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Projekt – projekt „Uniwersytet Najlepszych”;
2) Regulamin – regulamin uczestnictwa w projekcie;
3) Formularz on-line – formularz zgłoszeniowy do projektu;
4) Kandydat – uczeń, który w terminie przewidzianym w harmonogramie zgłosi swój udział w projekcie;
5) Rozmowa kwalifikacyjna – rozmowa przeprowadzana przez komisję kwalifikacyjną z kandydatem trwająca od 5 do 15 minut, w trakcie której kandydat przez maksymalnie 5 minut prezentuje swoje osiągnięcia, uzdolnienia lub efekty pracy naukowej;
6) Uczestnik projektu – uczeń zakwalifikowany do projektu;
7) Seminarium przedmiotowe – udział ucznia w indywidualnym spotkaniu z tutorem;
8) Uniwersytet – Uniwersytet Śląski w Katowicach.
3. Organizatorami projektu są:
1) Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
2) Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
4. Współorganizatorami projektu są:
1) Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice;
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice.
5. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.02.2018 r. do 31.09.2020 r.

§ 2
CEL I ZAKRES PROJEKTU

1. Celem projektu jest:
1) rozwijanie zainteresowania młodzieży poprzez wiedzę z wybranych obszarów i dziedzin nauki;
2) propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój;
3) promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych w Katowicach;
4) wspieranie rozwoju uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyróżniających się wybitnymi uzdolnieniami poznawczymi;
5) zachęcenie laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich do podjęcia studiów na katowickich uczelniach;
6) zwiększenie prestiżu i konkurencyjności Katowic jako miasta akademickiego;
7) zbudowanie wizerunku miejsca o dużym potencjale dydaktycznym, naukowym i zawodowym.
2. Projekt skierowany jest do najlepszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańców Katowic, laureatów konkursów i olimpiad, ale również uczniów zdolnych, wykraczających poza podstawę programową przedmiotu.
3. Tutor inspiruje do samodzielnej pracy, krytycznie i motywacyjnie wspiera, podpowiada możliwości.
4. Uczestnik projektu pozostaje pod opieką indywidualnego tutora, który dba o jego intelektualny rozwój, doradza mu w kształtowaniu własnej ścieżki kształcenia. Tutor co najmniej raz w miesiącu organizuje seminarium przedmiotowe dla uczestnika projektu.
5. Tutor informuje uczestnika projektu o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych formach edukacyjnych organizowanych na Uniwersytecie i w jednostkach Urzędu Miasta Katowice.
6. Co najmniej raz na dwa miesiące odbywać się będą grupowe spotkania dla uczestników projektu, które będą miały na celu wspieranie kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego i służyć integracji środowiska najlepszych oraz pracy w grupie.
7. Uczestnicy projektu wezmą czynny udział w organizowanej przez Uniwersytet oraz Urząd Miasta, podsumowującej konferencji naukowej „Uniwersytetu Najlepszych”, która odbędzie się na zakończenie projektu w roku 2019 oraz w 2020. Podczas konferencji uczestnicy projektu w krótkich wystąpieniach opowiedzą o swoich pasjach naukowych.


§ 3
TUTORING

1. Tutoring to proces współpracy, nakierowany na integralny (obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy) rozwój ucznia.
2. Tutoring opiera się na relacji mistrz-uczeń, która pozwala na odkrycie pełnego potencjału ucznia.
3. Tutoring stanowi cykl indywidualnych spotkań tutora z uczniem, których celem jest jego rozwój naukowy i osobisty.
4. W trakcie spotkań tutor pracuje z uczniem, kieruje jego rozwojem, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, pomaga w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie z uczniem wyznacza ścieżkę rozwoju oraz motywuje do długotrwałej współpracy w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi.
5. Tutor jest opiekunem-przewodnikiem. Pomaga uczniowi w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do jego własnych zainteresowań.
6. Rola tutora (oprócz poszerzania wiedzy ucznia) polega na nauce samodzielnego myślenia, formułowania opinii i umiejętności dyskusji, na prowadzeniu ucznia
do mądrości i dojrzałości oraz tworzeniu warunków wyzwalających potencjał ucznia.
7. Tutorem projektu może zostać nauczyciel akademicki Uniwersytetu, legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora.
8. Tutora powołuje Przewodniczący Rady Programowej, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana.
9. Pod opieką tutora może pozostawać do dwóch uczniów.
10. Każdy z tutorów reprezentuje co najmniej jedną dziedzinę naukową.
11. Dziedziny naukowe wchodzą w skład 6 obszarów naukowych:
1) obszar nauk humanistycznych i społecznych
a) dziedzina nauk humanistycznych (bibliologia i informatologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, religioznawstwo);
b) dziedzina nauk teologicznych;
c) dziedzina nauk społecznych (nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia);
d) dziedzina nauk prawnych (nauki o administracji, prawo).
2) obszar nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych
a) dziedzina nauk matematycznych (matematyka);
b) dziedzina nauk fizycznych (biofizyka, fizyka);
c) dziedzina nauk chemicznych (chemia, technologia chemiczna);
d) dziedzina nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska);
e) dziedzina nauk o Ziemi (geofizyka, geografia, geologia);
f) dziedzina nauk technicznych (informatyka, inżynieria materiałowa).
3) obszar sztuki
a) dziedzina sztuk filmowych;
b) dziedzina sztuk muzycznych (instrumentalistyka, kompozycja i teoria muzyki, reżyseria dźwięku);
c) dziedzina sztuk plastycznych (sztuki piękne, sztuki projektowe).
12. Do obowiązków tutora należy:
1) objęcie systemem konsultacji uczestników projektu;
2) prowadzenie seminarium przedmiotowego z jednego obszaru wiedzy w wymiarze szesnastu 60-minutowych spotkań odbywających się od października do maja;
3) wybór dla uczestnika projektu wykładów, konwersatoriów lub laboratoriów odbywających się na Uniwersytecie;
4) przygotowanie uczestnika projektu do udziału w konferencji podsumowującej projekt;
5) wspieranie ucznia w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru oraz wzmacnianie w nim wartości;
6) budowanie partnerstwa między tutorem a uczniem;
7) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej projektu;
8) opracowanie comiesięcznych raportów zawierających informację na temat podjętej z uczniem pracy;
9) przestrzeganie regulaminu i harmonogramu projektu.
12. Do obowiązków uczestnika projektu należy:
a) udział w regularnych spotkaniach, seminariach przedmiotowych z tutorem;
b) wypracowanie wspólnie z tutorem zindywidualizowanego programu zajęć
na Uniwersytecie oraz w jednostkach Urzędu Miasta Katowice;
c) udział w grupowych spotkaniach uczestników projektu;
d) czynny udział w konferencji podsumowującej projekt;
e) wypełnienie ankiety ewaluacyjnej projektu;
f) przestrzeganie regulaminu i harmonogramu projektu.

§ 4
ORGANY

1. Organami projektu są Rada Programowa oraz Rada Organizacyjna.
2. Rada Programowa sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu.
3. Rada Organizacyjna sprawuje nadzór organizacyjny nad przebiegiem projektu.
4. W skład Rady Programowej wchodzą:
1) Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Przewodniczący;
oraz stali członkowie Rady:
2) Naczelnik i zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice;
3) Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami;
4) Przedstawiciel Centrum Kształcenia Ustawicznego;
5) Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach;
6) Przedstawiciel Pałacu Młodzieży,
7) Tutorzy.


§ 5
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Projekt skierowany jest do 30 uczniów, mieszkańców miasta Katowice.
2. Do projektu mogą przystąpić dzieci i młodzież będący w danym w roku akademickim:
1) uczniami III klasy gimnazjum/VIII klasy szkoły podstawowej;
2) uczniami szkoły ponadpodstawowej, z wyłączeniem klas maturalnych.
3. Kandydatem jest uczeń, który w terminie przewidzianym w harmonogramie projektu zgłosi swój udział, wypełniając formularz zgłoszeniowy zawierający autoprezentacyjną wypowiedź pisemną lub inną formę autoprezentacyjną. Formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu.
4. Kandydat projektu może przystąpić tylko do jednej dziedziny naukowej.
5. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczestnicy projektu otrzymują indeksy specjalnie dedykowane uczestnikom projektu.
6. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie internetowej projektu.
7. Warunkiem przystąpienia do projektu przez osoby niepełnoletnie, jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego przez uczestnika projektu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Warunkiem przystąpienia do projektu osoby niepełnoletniej jest:
1) wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych ucznia biorącego udział w projekcie przez Organizatorów, stanowiącej załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu;
2) wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie imienia i nazwiska, wizerunku oraz prezentację sylwetki i osiągnięć ucznia biorącego udział w projekcie na stronie internetowej projektu oraz na stronach Organizatorów, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
9. Warunkiem przystąpienia do projektu osoby pełnoletniej jest:
1) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) wyrażenie pisemnej zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska, wizerunku oraz prezentację sylwetki i osiągnięć na stronie internetowej projektu oraz na stronach Organizatorów, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 6
PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

1. Członków i przewodniczących komisji kwalifikacyjnej powołuje Przewodniczący Rady Programowej, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana.
2. Rekrutacja ma charakter dwuetapowy.
3. Pierwszy etap polega na samodzielnym zgłoszeniu się ucznia (dotyczy uczniów pełnoletnich) bądź zgłoszeniu go przez szkołę, placówkę lub też rodzica.
4. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line zawierającego wypowiedź pisemną mającą na celu autoprezentację kandydata (o długości od 2 do 5 tys. znaków ze spacjami) lub link do zamieszczonej w internecie innej formy autoprezentacji: materiał wideo (o długości od 2 do 5 minut), materiał audio (o długości od 2 do 5 minut), prezentacja multimedialna (zwierająca od 4 do 10 slajdów), do których link należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym.
5. W przypadku kandydata aplikującego do programu w ramach obszaru sztuki lub wykazującego uzdolnienia literackie do zgłoszenia należy dołączyć:
a) od 3 do 5 zdjęć prac plastycznych wykonanych w dowolnej technice;
b) link do nagrania wideo lub audio trwającego od 3 do 5 minut ukazującego uzdolnienia kandydata;
c) fragment tekstu literackiego, poetyckiego lub scenariusza o długości do 10 tys. znaków ze spacjami.
6. Uczeń może zgłosić uczestnictwo w projekcie w ramach jednego z obszarów nauk wskazanych w § 3 ust. 10.
7. Drugi etap stanowi rozmowa rekrutacyjna z członkami komisji kwalifikacyjnych wyznaczonych przez Radę Programową. Rozmowa odbywa się po wstępnej selekcji zgłoszeń dokonanych za pomocą formularza zgłoszeniowego.

§ 7
OCENA PRAC

1. Zgłoszenia kandydatów są sprawdzane i oceniane niezależnie przez komisje kwalifikacyjne zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
1) kryterium formalnym – ocena kompletności wniosku i dokumentacji;
2) kryterium merytorycznym – ocena merytorycznej zawartości wniosku lub rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Na podstawie wyników zgłoszeń uczestników pierwszego etapu, komisje kwalifikacyjne sporządzają listy rankingowe, ze wskazaniem osób zakwalifikowanych w danych obszarach nauk, o których mowa w § 3 ust. 10 do drugiego etapu.
3. Listy rankingowe opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu.
4. Kryterium decydującym o uczestnictwie w projekcie jest rozmowa rekrutacyjna (drugi etap).
5. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 100 kandydatów, którzy zdobędą największą liczbę punktów w pierwszym etapie.
7. Wyniki drugiego etapu umieszczone będą na stronie internetowej projektu.
8. Wybrani uczestnicy projektu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o decyzji komisji kwalifikacyjnych.
9. Od wyników pierwszego i drugiego etapu nie ma możliwości odwołania.
10. W Projekcie uczestniczyć będzie po 10 uczniów w każdym z trzech obszarów nauk, o których mowa w § 3 ust. 10. Rada Programowa zastrzega możliwość zmiany liczby uczniów zakwalifikowanych w ramach poszczególnych obszarów, tak aby łączna liczba uczestników projektu nie przekroczyła 30.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem, a także ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
2. W związku z tym, iż udział w projekcie nie wiąże się z usługą społeczeństwa informacyjnego, podstawą przetwarzania danych osobowych niepełnoletniego ucznia biorącego udział w projekcie jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, w tym gromadzenia i przechowywania prac uczestników pierwszego i drugiego etapu oraz list rankingowych laureatów projektu, wraz z uzyskanymi przez nich wynikami jest Dział Promocji Uniwersytetu.

§ 9
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Administrator danych osobowych
administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.
2) Inspektor ochrony danych
w Uniwersytecie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
b) elektronicznie: e-mail: iod@us.edu.pl,

3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
dane osobowe będą przetwarzane celem rekrutacji uczestników do projektu, przeprowadzenia projektu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym publikacji danych osobowych na każdym z etapów projektu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia,
4) Odbiorcy danych dane osobowe zostaną przekazane organizatorowi projektu – Miastu Katowice (ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice) oraz współorganizatorom projektu – Pałacowi Młodzieży (ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 (ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice). Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5) Okres przechowywania danych osobowych dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji projektu oraz archiwizacji dokumentacji,
6) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych, a także uniemożliwia wzięcie udziału w projekcie.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje przewodniczący Rady Programowej.
2. Wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych mają charakter pomocniczy i nie stanowią wiążących dla stron warunków projektu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy uczestników zakwalifikowanych do projektu na każdym z etapów, z podaniem ich imienia i nazwiska na stronie projektu.
4. Zgłoszenie udziału w projekcie oraz wzięcie w nim udziału oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Aplikuj do programu
Uniwersytet Najlepszych

Formularz rekrutacyjny

Uniwersytet Najlepszych
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
e-mail: un@us.edu.pl
tel. 32 359 20 41


Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2018
Realizacja: CUTberry